Последствия от недостатъчната обезпеченост с минерали във фуражите на свинете

Недостатъчната обезпеченост на дажбата при свинете с минерали води до възникване на определени недоимъчни състояния, които се проявяват с най-различни признаци, с разнопосочен ефект върху целия организъм. Най-общо при свинете отклоненията се изразяват в забавяне на растежа, намаляване на заплодяемостта, теглото на прасенцата при раждане и отбиване, както и недостатъчна млечност на свинете майки.

Определящо значение за растежа имат калция и фосфора. При недостиг на йод и цинк по време на угояването се трупа повече мазнина, а количеството на мускулатурата е занижено. Постоянното душене и честото близане на най-различни предмети е признак на недостиг на готварска сол (натрий и хлор). Значението на отделните макро- и микроелементи за растежа е представено схематизирано на таблица 1.

Недостатъчното обезпечаване с минерали често се изразява с намалена млечна продуктивност (таблица 2). При свинете майки тя се означава като хипогалаксия. В някои случаи се нарушава само качеството на млякото – причина за лоши прираст и здравословно състояние на прасенцата. В по-малка степен върху този показател влияе единствено медта.

Минералите оказват директно въздействие и върху репродуктивните способности. Въпреки че някои свине се разгонват нормално, при което биват осеменени, по-късно изненадващо се оказва, че те не са бременни. Причината може да се крие в някои недоимъчни състояния (Таблица 3).

Дефицитът на различни макро- и микроелементи води до понижаване на имунния статус в организма и по този начин той оказва влияние върху здравето и устойчивостта срещу инфекции (Таблица 4).

Законови разпоредби и норми

Както беше подчертано, излишъкът и предозирането на минералите е също толкова вредно, както и техния недостиг. Особено е значението на микроелементите. Повишената им концентрация в различните животински продукти оказва своето негативно влияние и за крайния потребител – човека. Ето защо съществуват определени норми, които трябва да се спазват.  Съгласно предписание № 1334/2003 на Европейската комисия от 25.07.2003, влязло в сила от 26.1.2007 допустимите най-високи концентрации за микроелементите желязо, цинк, манган, мед и кобалт във фуражите за свине са редуцирани. Ограничението за йода е в сила от 2005 година.

На таблица 9 са представени концентрациите на съответните минерали в естествените фуражи за свинете, в добавките и пределно допустимите количества в крайните фуражи (след обогатяването им) за различни категории свине.

 Разрешените най-високи количества за килограм фураж са над физиологичните потребности, респективно нормите за изхранване. Това позволява гарантираното и същевременно безопасно обезпечаване на животните. Всъщност при определяне на количеството на необходимите добавки трябва да се има предвид на първо място съдържанието им в околната среда – почви, води, фуражи.

Табл. 1 Влияние на макро- и микроелементите за телесния растеж и развитието на костите

МинералЗначение
Калций ФосфорОбразуване на органите, минерализиране на костите, за това е необходим и витамин D
МагнезийСъставна част на костния хрущял
ЦинкОбразуване на костната основа
МанганОбразуване на хрущяла
МедСвързване на костните фибрили

Табл. 2 Значение на минералния дефицит за отклонения в лактацията при свинете майки

МинералЗначение
КалцийНамаляване на млечността, съдържанието на калций обаче остава непроменено
ФосфорНамаляване на млечността
НатрийНамаляване на млечността, редуциране на маслеността
ЦинкНамаляване на млечността
ЙодНамаляване на млечността и съдържанието на йод в млякото
СеленНамаляване на млечността и съдържанието на селен в млякото

Табл. 3 Влияние на минералния дефицит при изхранване на свинете майки върху репродуктивните им показатели, а също и върху масата и прираста на прасенцата

МинералЗначение
КалцийРедуциране на прасилото
ФосфорНамаляване на теглото при раждане и отбиване на прасетата
ЦинкРанна ембрионална смъртност, резорбция на фетусите, затруднения в раждането, раждане на нежизненоспособни приплоди
ЙодРанна ембрионална смъртност, резорбция на фетусите, аборти, раждане на мъртви или нежизненоспособни приплоди
Селен Мъртви раждания, нежизненоспособни прасенца
МедЕмбрионална смъртност, резорбция на фетусите
МанганРанни аборти, резорбция на фетусите, намалена маса на новородените, намаляване на мазнините в тялото на новородените

Табл. 4 Влияние на минералите върху здравословния статус на свинете и състоянието на кожата им

МинералЗначение
ЦинкВлошаване на имунния статус, паракератоза, увреждане на копитата, окапване на козината
ЙодВлошаване на имунния статус, оредяване и намаляване космената покривка, чупливост на космите
СеленВлошаване на имунния статус, внезапна сърдечна смърт
МагнезийПовишена чувствителност към стрес
МедВлошаване на имунния статус, чупливост на кръвоносните съдове, кръвоизливи

Табл. 5 Максимално допустими количество на микроелементите определени от новите европейски норми

Оставете коментар