Система за преценка на телесната кондиция при млечните крави

В миналото преценката на телесната кондиция и състояние при животните се е осъществява на базата на съблюдаване на определени изолирани външни белези и части – шия, корем, тазови кости. По-късно американски автори разработват цялостна комплексна, опростена и практически лесно приложима схема. Тя се означава още като скала (система) за преценка на телесната кондиция (Body condition-Score), съкратено BCS. Тази система позволява по-добро, обективно и сигурно подразделяне на различни степени на охраненост. Представлява идеална възможност позволяваща да се направи преценка на базата на външни лесно установими признаци.

Може би мнозина ще се запитат с какво толкова тази система е ценна, и как тя намира приложение в практиката ?

Като пример би могло да се посочи употребата й при млечните крави. При тази категория животни се използва 5 степенната скала (от 1 до 5). Най-ниска оценка получават силно измършавелите, а най-висока – охранените и затлъстели животни. Със средни 3,0-3,5 са животните, които се намират в добра кондиция, т. е. това е желаната цел.

По време на сухостойния период при кравите са недопустими както затлъстяването така и лошата охраненост. Предпочитаната оценка е между 2,75-3,25. Животните трябва да са добре подготвени за лактацията. Ако фермерите се престараят  (прехранват) и в момента на отелването кравите получат висока оценка (над 3,25), съществува голям риск от възникване на кетоза, млечна треска или мастит. Освен това други негативни последствия от затлъстяването са трудните раждания и безплодието впоследствие.

Млечната продуктивност, респективно лактационната крива играят определяща роля върху телесната кондиция при кравите. След отелването животните губят голяма част от телесните си резерви. Причина за това са големите разходи свързани с лактацията и негативния енергиен баланс. Високопродуктивните крави се заплождат по-трудно. Голяма част от необходимите хранителни вещества, гарантиращи жизнените функции в организма се отделят с млякото. Във връзка с това пълноценността на дажбата, особено енергийното й съдържание и наличието на достатъчно количество суров протеин, играе роля при компенсиране на отрицателния баланс. При високопродуктивните крави с дневна млечност над 25-30 литра, през първите шест-осем седмици след отелването, независимо от своето качество и количество, дажбата не може да компенсира възникналия дефицит. Той се покрива от собствените телесни резерви. Животните видимо отслабват. По това време допустимия минимум е оценка 2,7. Всъщност продължителността на този негативен период варира и зависи от абсолютната млечна продуктивност, общия здравословен статус, лактационната крива, качеството и количеството на храната, техниката и честотата на изхранване, двигателната активност, осигуряването на почивка. Да се има предвид, че при животните получили ниска оценка по време на усилената лактация, клетъчното съдържание в млякото е повишено. Между 70-я и 100-я ден, този дефицит може бъде компенсиран, което външно се манифестира с постепенно възстановяване на загубеното тегло, така че след 120-я ден отново оценката трябва да започне постепенно да се повишава, достигайки 3-3,25 на седмия месец след отелването.

Ясно е, че с помощта на BCS би могло да се определи както степента на затлъстяване (охраненост) така и степента на измършавяване (кахексия). При екстремни състояния – оценка по-малко от 2 или над 3,75 незабавно трябва да се търсят първопричините. Това се отнася както при засягане на единични животни, така и при обезпокояващи средно статистическите стойности в стадото. По този начин може да се получи една преценка за общия статус и да се направи извод за хранителния режим и да се поставят основите на бъдещ контрол.

Оставете коментар