ПРИЧИНИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯ НА РАЖДАНЕТО ПРИ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ

Раждането е физиологичен процес. Обикновено то настъпва спонтанно. Външната намеса от страна на човек е ненужна. Понякога обаче, поради различни причини в различните фази на раждането се явяват пречки, които спират придвижването на плодовете по естествения родилен път. Следствие на това настъпват усложнения, водещи до смърт на плода, трайно увреждане дори загиване и на майката. Такова раждане, което протича със смущения, забавяне или задържане на плодовете в родилния път, изобщо със затруднения от различен характер, се означава като затруднено патологично раждане. Причините са от твърде различно естество.

            Разграничаването на нормалното раждане като физиологичен процес от патологичното, което е свързано с големи, понякога непреодолими затруднения е задача на ветеринарния лекар. В голяма степен точната преценка зависи от неговия опит и компетентност.

            За стопаните и фермерите е важно да знаят кои са основните причини водещи до затруднение в раждането.

            Причините, които обуславят патологичното раждане – различните затруднения и усложнения при раждането се разглеждат съобразно с тяхното естество и характер, както и с оглед на профилактиката в две отделни групи – посредствени причини, които се крият в самия процес на размножаването и развъждането на животните и непосредствени причини, които са от механично естество и нарушават самия механизъм на протичане на раждането. Те изхождат от една страна от родилката, от родилните органи, техните анатомични особености и придобитите изменения (дислокации и др.), както и от тяхното състояние при протичане на раждането. От друга страна, непосредствените причини за затруднения при раждането изхождат и от плода, респ. плодовете, в зависимост от ембриофеталното им развитие и размери, евентуални структурно-анатомични аномалии, от разполагането им в родилния път, от тяхното състояние, жизненост и т. н. Непосредствените причини за патологично раждане се установяват при оказване на акушерска помощ – при самото акушерско изследване. Те се характеризират при това с известна клинична находка и признаци за задържане на раждането и са съществено важни за поставяне на акушерската диагноза и прогноза.

Първата голяма група това са причините от развъдно-биологично естество

Те се крият в самия процес на размножаване, в условията в които той протича, в зависимост от направлението на развъждането на отделните видове и задачите, които се поставят при тях.

По-долу обобщено са представени и изброени по-важните причини и фактори от развъдно-биологично естество водещи до затруднение в раждането. 

 1. Породният произход на мъжкия разплодник, конституцията ме и екстериора му, структурно-анатомичните особености на скелета, телесните му форми  и развитие. От особено значение е грубата скелетна мускулатура, голямата глава и др. причини за трудни раждания при някои породи, отродия и фамилии при говедото. Средното родилно тегло на приплодите е обусловено до известна степен по наследствен път от породата, но показва известни отклонения в зависимост и от индивидуалните особености на мъжкия разплодник. От значение е също така и структурата и размерите на таза на бика.

2. Породният произход (отродие, линия и фамилия) на женското животно, конституцията, екстериорът, телесното му развитие, особено на костния родилен път, заложбата и развитието на половите органи. По наследствен път се очертава предимно телесното развитие и родилното тегло на приплодите. Това е на първо място в зависимост от отбора и подбора на животните и от методите на развъждането им: чисто, близкородствено, далечнородствено и особено промишленото кръстосване.

3. Оформянето и размерите на таза на женското животно по наследствен път – тесен, обемист и т. н.

4. Условия при които протича онтогенетичното – ембриофеталното и следродилното развитие на женския индивид, за окончателно оформяне на конституцията, телесните форми и развитието на половите органи на женското животно.

5. Типологични особености на нервната система на женското животно и състоянието й при настъпване и протичане на раждането.

6. Конституцията, големината, телесните форми, техните особености на плода в зависимост от генотипа на родителите и от условията, при които протича неговото ембриофетално развитие до самото раждане.

7. Състояние и активност на централната нервна система и половия център.

Разкриването на причините за патологично раждане от развъдно-биологично естество изисква подробен и цялостен анализ на условията и екологичната обстановка, при които протича процесът на размножаване и възпроизводство в дадена популация, включително и на влиянието на наследствеността и наследствената изменчивост.

Всичко това е от съществена важност и значение за профилактиката на  патологичното раждане.

Оставете коментар