Категория: Репродукция

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ КАСАЕЩИ ХРАНЕНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРЕМЕННИ ОВЦЕ

Бременността при овцете в нашата страна, като период от време обхваща есента и началото на зимата. Приключили са доенето и случната кампания. Благоприятните условия на отглеждане и хранене през летния сезон, водят до увеличаване на устойчивостта на организма срещу заболявания. Ето защо през този период на годината животните са най-здрави. Въпреки това някои грешки и пропуски при отглеждането на овцете през този период може да са с фатални последици.

Първото и абсолютно задължително мероприятие което трябва да извършат всички овцевъди през есента е обезпаразитяването на животните. Най-добре е това да стане още през септември. Всеизвестно е, че паразитите увреждат черният дроб, предстомашията, червата, белите дробове и други жизнено важни органи. Така че, напълно излишно е да се коментира  ползата от борбата с тях. Най-важно е да се обхванат масово всички животни от региона, за да бъде и ефекта по-голям. През този период от годината усилията са насочени главно към ликвидирането на вътрешните паразити – метил, глисти и тении. Третирането трябва да се извърши минимум с два препарата, за да се обхванат повече видове. Най-добре е това да се осъществи от ветеринарен лекар. Ако през летния сезон не са извършени задължителните лечебно-профилактични къпания против краста, е възможно за тази цел да се използват и последните топли дни. Ако есента е напреднала много и е опасно да се рискува /простудяване, аборти/ е желателно да се приложат инжективни препарати за борба с това заболяване, подходящи именно за сухостойния период. В никакъв случай не трябва да се допуска избухване на краста през зимата и пролетта !

Прочетете още

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ КАСАЕЩИ ХРАНЕНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА БРЕМЕННИ KOЗИ

Броят на козите в нашата страна през последните години нарасна извънредно много. Условията при които се отглеждат този вид животни са разнообразни. Кози се срещат както в планинските пасища и гори, така и дори в големите градове. Така че, на практика е много трудно да се препоръча някаква конкретна и универсална технология за оглеждането им. Макар и много често заедно отглеждани, трябва да се знае, че съществува голяма разлика между овцете и козите. Разбира се абсолютно задължително е и за двата вида животни през есента те да бъдат обезпаразитени. Излишно е да се коментира ползата от това.

Прочетете още

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГЕСТЕРОНА В МЛЯКОТО – НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПО-ГОЛЯМ УСПЕХ

Европейското ни членство, небивалата конкуренция, както и новите дадености в световен мащаб, налагат един съвсем нов тип мислене при разрешаване на съществуващи проблеми.

Оптималното съчетаването на своевременното заплождане и лактационната крива е възможно единствено в случаите, когато всяка крава ражда веднъж годишно. Известно е, че една от причините за загуби при отглеждане на кравите е преждевременното им бракуване или непълноценната им експлоатация. В голям процент от случаите това е следствие трайно безплодие или пък прекомерно удължаване на междуотелния период. Нерядко, причината се крие не в сериозно или необратимо заболяване, а в някакво малко отклонение, което лесно би могло да се избегне и вместо заклани, скъпоструващите животни биха могли да бъдат лесно заплодени.

Материалът е написан през 2010 год.

https://www.biokom-trend.com/progesteronov-test

Прочетете още

УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Приложението ултразвуковата диагностика /видеозон/ във ветеринарната медицина и животновъдството в повечето страни отдавна представлява една рутинна ежедневна практика. За нашата страна това се отнася само за хуманната медицина. Поради високите цени на апаратурата този вид изследване е още рядкост и тепърва навлиза при обслужването на животните.  Единственият съвременен и модерен видеозон у нас, който се използва за ветеринарномедицински цели се намира в клиниката по “Акушерство, гинекология и андрология” при Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет в гр. Стара Загора. Независимо от този факт обаче, като следствие от въвеждането на все по-нови технологии в световната електроника и приборостроене, цените на този вид апаратура постоянно спадат. Така че, масовото им внедряване у нас е въпрос на време. Поради гореизброените причини на по-голямата част от фермерите, стопаните и собствениците на животни не са известни възможностите и предимствата на ултразвуковата диагностика. Много често, като всяка една новост тя се приема с недоверие.

Материалът датира от 2001 год.

Прочетете още

МЕТОДИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА АКУШЕРСКА ПОМОЩ ПРИ ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ

Един от най-важните моменти свързан с отглеждането на селскостопанските животни е раждането. Независимо от това, какви зоохигиенни мероприятия се въвеждат, какви технологии на отглеждане и развъдни програми се внедряват, безпроблемното раждане в много голяма степен определя целесъобразността от даденото въдство въобще. Това е така, защото  родилните неблагополучия водят до директни загуби: смърт на новородените, сериозни увреждания или дори загуба на майката, намалена продуктивност и трудно заплождане впоследствие.

Прочетете още

СВЕТЛИНАТА И СТРЕСА – ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПОЛОВИЯ ЦИКЪЛ ПРИ КРАВАТА

Както е известно половият цикъл е съвкупност от циклично протичащи процеси в организма на женските животни, благодарение на които е възможно създаването на необходимите биологични предпоставки за развитието, узряването на яйцеклетката,  овулацията и оплождането. При кравата, в условията на практиката, макар и не съвсем коректно, половият цикъл е придобил популярност под наименованието разгонване. Всъщност разгонването или еструса е само една фаза, в края на която се отделя зряла и годна за оплождане яйцеклетка. Външно се манифестира с определени признаци и промени. Процесите и факторите, оказващи влияние върху протичането и пълноценността на разгонването са много. Една част от тях са познати отдавна на науката, други са в процес на проучване, а трети остават все още неразгадана тайна.

Прочетете още

РАЖДАНЕТО ПРИ ОВЦЕТЕ Е НАЙ-ОТГОВОРНИЯТ МОМЕНТ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ

Раждането е една от най-важните фази при размно­жаването и развъждането на селскостопанските жи­вотни. Това е физиологи­чен процес и нормално про­тича без чужда помощ. Раждането е свързано с максимално натоварване на организма на женското животно. Понякога и незначителните отклонения от нормалното му протичане може да са с фатален изход, особено за високо­продуктивните  овце  от културните породи. При овцете в нашата страна нормално раждане­то настъпва през зимните месеци, когато условията на хранене и гледане са най-неблагоприятни.

Прочетете още

АБОРТИТЕ ПРИ КРАВИТЕ

Абортът представлява нарушаването на функционалната и анатомична връзка между майка и плод. Настъпването му при кравите води до значителни икномически щети –  загуба на плода, намалена млечна продуктивност и безплодие.

Прочетете още

«СКРИТИ» ИНТОКСИКАЦИИ НА КРАВИТЕ В ПЕРИОДА ОКОЛО ОТЕЛВАНЕ

Животните и човека съжителстват с милиарди микроорганизми. Те се намират върху кожата, в стомашно-чревния канал, млечната жлеза, пикочно-половите и дихателните пътища. Броят им е огромен. Така върху кожата само, микроорганизмите са 100 пъти повече, от клетките изграждащи цялото тяло. Те попадат и навлизат в организма от околната среда с въздуха, храната и водата. Обикновено съществува симбиоза между микроорганизми и макроорганизъм, тоест взаимна изгода. Благодарение на тях е възможно протичане на нормалните физиологични процеси в предстомашията при преживните.

Прочетете още

АКО НЕ СЕ РАЗГОНВАТ, КРАВИТЕ ОСТАВАТ БЕЗПЛОДНИ

Разгонването е фаза на половия цикъл, с която се означава еструса, през която женските животни проявяват влечение към мъжките животни, от яйчниците им се отделят зрели яйцеклетки, които са годни за оплождане. Това е така наречения фертилен или плоден период, през който кравите могат да заченат. Съпровожда се от различни поведенчески промени и признаци, които спомагат животните в тази фаза да бъдат лесно разпознати. Най-типични за разгонването са повишена нервна възбуда (заскачане на други животни в стадото, засилена подвижност, търсене на контакт с животни, хора), бистри и точещи се изтечения от външните полови органи, влечение към срещуположния пол (допускане на мъжките). Регистрацията и разпознаването на еструса е гаранция, че в половите органи и организма на животното протичат определени циклични процеси. Важно условие за да се предприеме изкуствено осеменяване и заплождане.

Прочетете още