Категория: Репродукция

СВЕТЛИНАТА И СТРЕСА – ФАКТОРИ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПОЛОВИЯ ЦИКЪЛ ПРИ КРАВАТА

Както е известно половият цикъл е съвкупност от циклично протичащи процеси в организма на женските животни, благодарение на които е възможно създаването на необходимите биологични предпоставки за развитието, узряването на яйцеклетката,  овулацията и оплождането. При кравата, в условията на практиката, макар и не съвсем коректно, половият цикъл е придобил популярност под наименованието разгонване. Всъщност разгонването или еструса е само една фаза, в края на която се отделя зряла и годна за оплождане яйцеклетка. Външно се манифестира с определени признаци и промени. Процесите и факторите, оказващи влияние върху протичането и пълноценността на разгонването са много. Една част от тях са познати отдавна на науката, други са в процес на проучване, а трети остават все още неразгадана тайна.

Прочетете още

РАЖДАНЕТО ПРИ ОВЦЕТЕ Е НАЙ-ОТГОВОРНИЯТ МОМЕНТ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ

Раждането е една от най-важните фази при размно­жаването и развъждането на селскостопанските жи­вотни. Това е физиологи­чен процес и нормално про­тича без чужда помощ. Раждането е свързано с максимално натоварване на организма на женското животно. Понякога и незначителните отклонения от нормалното му протичане може да са с фатален изход, особено за високо­продуктивните  овце  от културните породи. При овцете в нашата страна нормално раждане­то настъпва през зимните месеци, когато условията на хранене и гледане са най-неблагоприятни.

Прочетете още

АБОРТИТЕ ПРИ КРАВИТЕ

Абортът представлява нарушаването на функционалната и анатомична връзка между майка и плод. Настъпването му при кравите води до значителни икномически щети –  загуба на плода, намалена млечна продуктивност и безплодие.

Прочетете още

«СКРИТИ» ИНТОКСИКАЦИИ НА КРАВИТЕ В ПЕРИОДА ОКОЛО ОТЕЛВАНЕ

Животните и човека съжителстват с милиарди микроорганизми. Те се намират върху кожата, в стомашно-чревния канал, млечната жлеза, пикочно-половите и дихателните пътища. Броят им е огромен. Така върху кожата само, микроорганизмите са 100 пъти повече, от клетките изграждащи цялото тяло. Те попадат и навлизат в организма от околната среда с въздуха, храната и водата. Обикновено съществува симбиоза между микроорганизми и макроорганизъм, тоест взаимна изгода. Благодарение на тях е възможно протичане на нормалните физиологични процеси в предстомашията при преживните.

Прочетете още

АКО НЕ СЕ РАЗГОНВАТ, КРАВИТЕ ОСТАВАТ БЕЗПЛОДНИ

Разгонването е фаза на половия цикъл, с която се означава еструса, през която женските животни проявяват влечение към мъжките животни, от яйчниците им се отделят зрели яйцеклетки, които са годни за оплождане. Това е така наречения фертилен или плоден период, през който кравите могат да заченат. Съпровожда се от различни поведенчески промени и признаци, които спомагат животните в тази фаза да бъдат лесно разпознати. Най-типични за разгонването са повишена нервна възбуда (заскачане на други животни в стадото, засилена подвижност, търсене на контакт с животни, хора), бистри и точещи се изтечения от външните полови органи, влечение към срещуположния пол (допускане на мъжките). Регистрацията и разпознаването на еструса е гаранция, че в половите органи и организма на животното протичат определени циклични процеси. Важно условие за да се предприеме изкуствено осеменяване и заплождане.

Прочетете още

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е КРАВАТА ДА РОДИ НЯКОЛКО ТЕЛЕТА

Понякога в стремежа да помогнем, ние пречим на естествените процеси протичащи в организма на животните. Например невъзможността да бъде заплодена една крава, често е някаква защитна реакция срещу определени неблагоприятни фактори – недоимък, болест или дори само дискомфорт в организма. Прекаленото форсиране и стимулиране на процесите свързани с размножаването при такива животни може да доведе до свърх ефект, който в крайна сметка е нежелан и вреден. 

Прочетете още

ПОВРЕДИ НА ТАЗА СЛЕД ЗАТРУДНЕНИЕ НА РАЖДАНЕТО ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Късната есен, зимата и пролетта са сезони, когато раждането при животните най-често е свързано с някакъв проблем. В предния брой разгледахме кои са причините за задържане на плода в твърдия родилен път. В настоящия материал ще видим обичайните последствията, ако все пак се поеме риска и плодът се  изтегли с непозволена теглителна сила. Те са твърде неблагоприятни, както за майката така и за новороденото.

Прочетете още

ЗАДЪРЖАНЕ НА ПЛОДА В КОСТНИЯ РОДИЛЕН – ПРИЧИНА ЗА ЗАТРУДНЕНИЕ В РАЖДАНЕТО ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Причините за затруднение в раждането са разнообразни. Най-общо те се разделят на две големи групи – от развъдно-биологично естество и непосредствени. Втората група представляват директно отражение на самия процес на размножаването, развъждането и отглеждането на животните. От една страна затрудненията в протичането на раждането са закономерен резултат на грешки допускани от човека, но също така и следствие на настъпила случайност, водеща до нарушаване на нормалните физиологични процеси.

Прочетете още

ПРИЧИНИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯ НА РАЖДАНЕТО ПРИ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ

Раждането е физиологичен процес. Обикновено то настъпва спонтанно. Външната намеса от страна на човек е ненужна. Понякога обаче, поради различни причини в различните фази на раждането се явяват пречки, които спират придвижването на плодовете по естествения родилен път. Следствие на това настъпват усложнения, водещи до смърт на плода, трайно увреждане дори загиване и на майката. Такова раждане, което протича със смущения, забавяне или задържане на плодовете в родилния път, изобщо със затруднения от различен характер, се означава като затруднено патологично раждане. Причините са от твърде различно естество.

            Разграничаването на нормалното раждане като физиологичен процес от патологичното, което е свързано с големи, понякога непреодолими затруднения е задача на ветеринарния лекар. В голяма степен точната преценка зависи от неговия опит и компетентност.

Прочетете още

За постигане на по-голяма заплодяемост и оптимална плодовитост при зайката

За разлика от останалите селскостопански животни зайкините не проявяват истинска полова цикличност с добре обособен еструс и спонтанна овулация. Отделянето на готовите за оплождане яйцеклетки (овулация) се провокира от половия акт и настъпва 10-13 часа след него. Ако женската не бъде покрита от мъжки, фоликулите в яйчниците остават активни за 12-16 часа, след което регресират и по-късно биват заместени от нови. След достигане на развъдната зрелост, 5-8 месеца, в яйчниците на зайкините почти постоянно има зрели фоликули. Изключение в това отношение са периодите, когато старите фоликули биват замествани от нови и разбира се по време на бременността. Следователно, една от основните предпоставки за успешно заплождане е пълноценното функциониране на яйчниците, производството и отделянето на зрели яйцеклетки.

Кога и как трябва да бъде осеменена една зайка ?

Прочетете още