Месец: юли 2021

Система за тестиране на стадото кравефермата

Безпорен е факта, че за да бъде ефективно животновъдството е необходимо внедряване на постиженията на научно-техническия прогрес, както и черпене от опита и знанията на най-добрите специалисти в тази област. Компютъризацията навлиза непрекъснато в ежедневната практика. Когато възможностите на тази техника се експлоатират напълно, подплатени и допълнени от съответния човешки фактор – програмисти, ветеринарни лекари, зоонижинери и др., то тогава създадените предпоставки за висока ефективност, конкурентноспособност и ниска себестойност на продукцията са най-обещаващи. Показателна в това отношение е иновацията, която в момента се въвежда в немската провинция Саксония.

Прочетете още

Ролята на пода и подово покритие в кравефермата

Подът е съществен елемент, който не само дооформя облика на различните животновъдни сгради и съоръжения, но влизайки в директен контакт с животните в значителна степен определя техния статус и продуктивност. От неговите качества и характеристики зависи и санитарно-хигиенното състояние на сградите.

Прочетете още

Относно някои хигиенни, репродуктивни и технологични норми в свиневъдството

Хигиенно-технологичният статус на една ферма се определя от условията на отглеждане, здравното състояние на животните и мениджмънта на стадото (вид на предприятието, покупко-продажба). В тази връзка най-критичните пунктове са местата където се извършва изкуствено осеменяване или покриване, родилните боксове, помещенията за отглеждане на новородените и подрастващите прасенца.

Прочетете още

Високата заболеваемост в кравефермата би могла да се дължи на недостиг на селен

Въпросът касаещ селеновата обезпеченост и недоимък при селскостопанските животни е актуален за практиката и е обект на много дискусии и проучвания.

В зависимост от дефицита и клиничната проява при говедото съществуват следните състояния:

 – скрити или субклинични отклонения, засягащи най-често продуктивността и заплодяемостта при кравите;

– клинични, но неспецифични – които се проявяват с повишена заболеваемост и намаляване на жизнеността;

– клинични със специфична клинична проява – паралитична миоглобинурия, задържане на плацентата и др.

Прочетете още

Пролетни грижи и болести при овцете и козите

Пролетта е преходен сезон. Понякога дори, за овцете и козите той е по критичен отколкото зимата. Кои са причините за това ?

Липсата на пълноценни фуражи през зимните месеци и недохранването, по-продължителното в някои случаи оборно отглеждане, пренаселването, нехигиеничните помещения, повишената влажност оказват своите негативни последствия върху организма на животните. Тъй като овцете са пасищни животни, все повече се разчита на младата и зелена трева, която е с повишено съдържание на вода, но по-бедна на някои хранителни вещества. Промяна в храненето, трябва да става постепенно. Ако се приема самостоятелно, прясната зелена трева предизвиква храносмилателни разстройства и диарии. Това налага да се спазват следните по-важни изисквания.

Прочетете още

С новия продукт на фирмата Kraiburg – Wingflex сте с крилете на успеха

2 квадратни метра чиста продуктивност

Осигуряването на продължително лежане на високопродуктивните крави е от съществено значение за получаване на повече мляко. Една от причините за това е по-доброто кръвоснабдяване на вимето (30%). Освен това по време на лежане животните преживят спокойно (до 70% от времето), което подобрява храносмилането и усвояването на фуражите. Продължителното лежане означава също така и минимално натоварване (механично, химично) на копитата и минимален риск от възникване на инфекция.

Осигуряване на достатъчна почивката е едно от най-важните мероприятия насърчаващо добрия здравен статус на копитата.

Нарушеният денонощен ритъм, съпроводен с твърде дълго или кратко и недостатъчно лежане, води до възникване на следния порочен кръг „

Прочетете още

ГУМЕНИ ПОКРИТИЯ ЗА КОНЕ BELMONDO

Гумени покрития за коне (за под и за стена) BELMONDO представени на изложението EUROTIER 2014 HANNOVER в Германия от фирма KRAIBURG, тези които в момента са и на българския пазар.

Ако гумите се монтират правилно, и са покрити с тънък пласт ситно нарязана слама (който се изчиства редовно), се получава една фина кора и запълване, които не позволяват да попадат течности под тях.

Прочетете още

„МaxiBOX“ – едно легло – две решения – сигурен комфорт за кравата, улеснение за фермера !

По време на дискусии между фермери и специалисти често възниква въпроса, коя е най-добрата технология за отглеждане на животните. Безспорно – не съществува еднозначен и категоричен отговор !

По отношение конструкцията на леглата за кравите приложение намират две решения – високи и дълбоки. Някои фермери предпочитат първия вариант, обезпечен с подходящо гумено покритие, а други твърдо застават зад дълбоките легла. Съществуват обективни критерии, които определят предимствата на всяка една система.

Решаващо за избора е постигане на нужния комфорт на лежане. Той гарантира пълно удовлетворяване на индивидуалните потребности на всяка една крава. Целта е оптимална продъжителност на лежането, което същевременно да е удобно, съобразено с особеностите присъщи за вида, породата, възрастта и физиологичното състояние.

Прочетете още

Новите технологии в свиневъдството – от скоро задължителни

Времето лети ! В съвсем краткосрочен план изтичат преходните периоди, отнасящи се до технологични изисквания в свиневъдството. Наредбата за „Минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине” от 1 май 2006 регламентира новите условия в този бранш. В най-общ план въведените в експлоатация ферми преди влизане в сила на тази наредба, трябва да бъдат реконструирани най-късно до 1.I.2013 г..

На Вашето внимание представям някои разяснения касаещи само част от необходимите промени, съобразени с горепосочения нормативен акт. Същевременно ще добавя и някои актуални гледни точки, мнения и коментари по третираната проблематика на немски специалисти, поместени в най-новият брой на  популярното издание Top agrar 1/2011.

Прочетете още

Новите гумени покрития – за да имат свинете здрави крайници

От 2013 година навлизат нови стандарти при отглеждане на свинете. Те правят задължително свободното групово отглеждане на бременните животни (сн.1 ). Ето че идва края на досегашните тесни клетки, в които бъдещите майки дори не могат да се обърнат. Всичко това е добре, но само за животните. Едва ли свиневъдите ще посрещнат с усмивка и облекчение необходимостта от инвестиции за реконструкции и преустройство на съществуващите до този момент помещения ! Но изискванията не са пожелателни, а задължителни.

Неминуемо разходите за капитално строителство ще нарастват. Проблемите свързани с намиране на адекватно финансиране все по-остро ще напомнят за себе си. Необходима е отлична преценка относно целесъобразността при строителството и реконструкции на помещения и съоръжения. И с все по-голяма сила ще важи правилото – „три пъти мери и един път режи”.

Заболяванията на опорно-двигателния апарат при всички категории свине продължават да бъдат сериозен бич в свиневъдството. Законово регламентираното изискване за групово отглеждане от началото на 2013 все повече налагат дискусиите за приложение на гумени покрития в боксовете за бременни животни.

Прочетете още