Хигиенни условия на отглеждане в свиневъдството

Членството ни в Европейския съюз поставя на изпитание различни отрасли на селското стопанство в нашата страна. В пълна сила това важи за свиневъдството. Независимо от формата на собственост, големината на фермите, структурата и ритъма на производство, за да се постигне ефективност е необходимо да се спазват някои основни норми и правила при отглеждане на този вид животни.

В основата на всяко едно въдство и производство стои превенцията. Профилактичните мероприятия в свинефермите се осъществяват на няколко нива – в рамките на едно хале, помещение, ферма, в рамките на  едно развъдно предприятие включващо всички етапи на отглеждане на животните, на национално и дори интернационално ниво.

В тази връзка се използува понятието метафилаксия. С него се означава стадната терапия, или мероприятия достигащи до всяко животно чрез условията на отглеждане, независимо от съществуващата необходимост за това. Така се достига максимална ефективност съчетана с минимални разходи.

За разлика от други видове животни (преживните например), свинете се отглеждат почти изключително в помещения. Само в някои ферми съществуват дворчета за разходки, но и там условията в сградите са от определящо значение. В тази връзка микроклимата в сградите на свиневъдните стопанства играе много важна роля.

Температурата и влажността са най-важните показатели формиращи микроклимата в помещенията. В таблицата са посочени основните изисквания по отношение на тези показатели.

Микроклимат в свиневъдната ферма – изисквания отнасящи се за температурния режим и влажността

Технологична групаТемпература º СОтносителна влажност (%)
Свине майки групово отглежданеединично отглеждане  8-15 15-18  60-80 60-80
Родилно отделение (боксове) с постелябез постеляза новородените    18 20-22 32    50-60 50-60 50-60
Подрастващи прасета 5-20 кг.8-12 седмици  26-22 22  50 50
Предугояване22-2060
Угояване началокрай  22-18 18-16  60-80 60-80

Известно е, че през по-голямата част от денонощието свинете лежат. В тази връзка температурата на пода оказва влияние върху статуса, развитието и здравословното състояние предимно на младите животни и то през зимните месеци. Така при новородените прасета, тя трябва да е 30-38 °C, а при подрастващите 24-22 °C.

Нормалната въздушна среда е фактор, от който зависи протичането и всички физиологични процеси в организма. Вредни са увеличените отпадни емисии от жизнената дейност, ниската концентрация на кислорода, комбинирани с повишена влажност и запрашяемост. Въздухообменът е най-важен при промишленото свиневъдство. За осъществяването му е необходимо да се гарантира движение на въздуха, което е в тясна връзка с температурата. Скоростта трябва да е минимум 0,1 м/сек, при високи температури 1,2 м/сек, а през зимата 0,2 м/сек.

Оптималната осветеност на свинарниците е 50 лукса, а продължителността на светлинния ден 8-12 часа.

Хигиенни изисквания към постелята

Инертните материали (слама, стърготина) имат редица предимства. Постелята в тези случаи изолира много добре, мека е и пасва на формите на тялото, попива урината. Отглеждани при естествени условия, свинете обичат да ровят земята. Те търсят органични частици, червеи и др. Установено е, че тази активност действа антистресово, подобрява и храносмилането. Така че сламата, стърготините, дори и пясъка оказват благоприятно въздействие при отглеждане на животните. Недостатък при използуване на тази постеля е, че тя задържа различни паразитни и инфекциозни причинители, а също e свързано с повишаване на разходите. При използване на решетъчен под големината на отворите трябва да е 1,7 cм до 125 кг и 2,2cм над 125 живо тегло.

При отглеждане на свинете трябва да се осигури минимална площ за всяко животно. Изискванията са във връзка с живото тегло: при  30-50 кг да се осигури 0,40 m²; при 50-85 кг – 0,55 m²; при 85-110 кг – 0,65 m²; при 110-150 кг – 1,00 m²; при >150 кг 1,60 m².

Като последствия от лошото подово покритие, липсата на постеля, недостатъчна площ настъпват увреждане на кожата, копитни проблеми (оборни копита, разцепване на рога, стъпални язви) възпаление на ставите и бурзите на крайниците.

Мениджмънтът на стадото е важен фактор определящ ефективността в свиневъдството. В зависимост от оборота, вноса, замяната и движението на животни трябва да се избере една от следните две системи – затворена или отворена. В първия случай се осъществява  постоянен приток и внос на животни от различни други ферми. Това осигурява голяма гъвкавост, и възможност за бърза и адекватна реакция на създалата се пазарна конюнктура. Същевременно носи и рискове – разпространение на инфекциозни и паразитнни болести.

            При затворените предприятия не се извършва обичаен внос на животни. Генетичният материал се осигурява посредством изкуствено осеменяване, ембриотрансфер или внос на свободни от инфекциозни причинители (SPF, санирани) животни. Тази технология може да се прилага основно в майчините и репродуктивните (нуклеусните) стада. В тези случаи съществува риск от свободно живеещите животни, птиците, вентилацията, транспортните средства, вноса на фуражи, движение на хората. Затова в такива стада външни лица трябва да се допускат  само в обосновани изолирани случаи. Загражденията на фермите да бъдат с двойна телена ограда.

Оставете коментар