Кооперативните ферми на територията на бившата Германска Демократична Република са живи

Успехът и ефективността във всяка една човешка дейност често зависят и от най-малките детайли. Точното улавяне на критичните моменти в производствения процес изисква добра теоретична подготовка, компетентност, опит и разбира се прогресивно мислене.

Преди около 22 години започна нова ера в историята на България. Оставам без оценка за промените и резултатът от тях. Бих желал да обърна внимание на един вероятно малко известен факт – след обединението на Германия, в бившите социалистически източни провинции голяма част от фермите не бяха разрушени. Те все още са живи. Почти запазили своята колективна форма на собственост, разбира се видоизменена съобразно новите условия и дадености, но без никакво съмнение – постигнато е усъвършенстване !

НАПИСВАНЕТО НА МАТЕРИАЛА Е ОТ 2010 ГОДИНА

Настоящият материал представлява една виртуална разходка в няколко Източногермански кооперативни кравеферми със среден капацитет около 500 млечни животни. Всичките те са създадени преди десетилетия, а сега конструктивно са усъвършенствани и модернизирани. Общата картина и впечатление са допълнени от някои детайли и подробности представящи предимствата и недостатъците на избраната технология, режим на отглеждане и производство.  Специално внимание е обърнато на помещенията, пода, общия вид и състоянието на животните, както и на инсталация за биогаз, изградена за оползотворяване на отпадъците от отглеждането на кравите.

Изводи:

  1. Една технология трябва да се прилага творчески, в зависимост от конкретните условия за всяка страна.
  2. Ако се унищожи старото, то това не значи, че новото ще е по-доброто, по-приспособимото и печелившо. Необходима е приемственост.
  3. Винаги съществуват предимствата, даващи шанс за конкуретност и стабилност.
  4. Независимо от модернизирането, автоматизирането и компютъризирането на производствения процес в една кравеферма,  ежедневния ветеринарномедицински контрол и лечебна дейност са неизбежно задължителни.

Още при пръв поглед се вижда, че фермите са чисти спретнати и добре поддържани. Белотата заслепява в слънчевите дни ! Липсва хаотично разпръсната техника, пособия, кал, нечистотии. Бившите социалистически кооперативи се управляват и обслужват от силно редуциран персонал, без никакво разточителство в това отношение. Няколко души се грижат за цялото производство.

Не трябва да се пренебрегва и факта, че новите модерни обори са построени в съседство до старите сгради. Свидетелство за приемственост, градивен растеж и развитие на производството. Външните страни на съвременните обори са свободни, снабдени са със специален механизъм, наподобяващ щори, които се спускат и вдигат в зависимост от климатичните условия и съществуващата необходимост.

Клетките за телетата са нови, лъскави и добре поддържани. Обитателите им създават много добро впечатление ! Поилките и кофите за мляко са винаги като нови !

Ако годините в които живеем сега, са години на лишените от смисъл рекламни клишета, то социалистическата епоха бе ера на лозунгите. И като спомен за духа на онова време, останал все още жив и незаличен, е надписа – „ Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe”, което в превод означава „Една крава прави Мууу, а много крави създават проблеми”.

Масово кравите в Германия се отглеждат свобдно боксово ! Една технология, която се счита, като по-добра от вързаното отглеждане. Целодневният престой на животните на закрито налага специални постелки и грижи, както за пода така и за микроклимата.

Важно предназначение на постелята е да поема влагата. Повишената влажност води до рязко влошаване на хигиенните условия в обора. Тя е предпоставка за механично зацапване и за силно намножаване на всички болестотворни микроорганизми и паразити, условията на труд за персонала стават неприемливи. Най-удачни са силно хигроскопичните материи.

Друга задача на постелята използвана в животновъдните ферми е да омекотява пода. Тя е тази която осигурява максималния комфорт. Това гарантира добър здравен статус и висока продуктивност. Необходимо е постелята да е лека, лесна за почистване и отстраняване, да свързва и някои вредни агенти, отделящи се при жизнената дейност на животните – амоняк, сероводород  и др. В никакъв случай тя не трябва да замърсява околната среда след изхвърлянето й.

Класическата постеля е сламата. Осигурява достатъчна мекота, достъпна е, не води до нежелано разпрашаване. Особено голямо количество слама се използва при сухостойните, в напреднала бременност крави. Тя обаче в много малка степен свързва водата и за да изпълни надеждна защита в това отношение трябва да се прилага в голямо количество. Запасите на слама във фермата трябва да са огромни. Често за това няма достатъчно място, а и самата обезпеченост е ограничена. При подмяна, почистването й е по-трудно, тъй като е много обемиста.

Ситно смляната слама е най-доброто средство използвано като постеля. Тя притежава най-голяма способност да свързва  и неутрализира водата (поема 4-5 пъти по-голяма количество от собственото й тегло). Много добре се приема и понася от животните. Почти е изключено да има опасни нежелани примеси. Евтина е и може да се произвежда на место във фермата. В най-голяма степен предпазва кожата  и телесната повърхност от увреждане. Дневният разход на смляна или нарязана слама е около 300–500 грама за едно животно. Както се вижда потреблението е в съвсем разумни икономични граници.

Най-масово в практиката се използват гумените покрития на фирмата KRAIBURG. Те съчетават в себе си всички предимства по отношение на мекота, комфорт и лесно обслужване. Опитно е доказано, че съчетаването на ситно смляната слама с гумените покрития (KRAIBURG) е най-удачно. В тези случаи почти не се установяват гореизброените увреждания, засягащи крайниците и копитата. Ставите са здрави и животните показват завидна подвижност, а това в крайна сметка оказва своето влияние върху цялостната рентабилност.

В търговската мрежа се предлагат  специални прахове за посипване върху настилките. Те са с минерален произход и най-често са на базата на кредата или варовика. Приложението им трябва да става като строго се спазват препоръките на производителя. В противен случай прекомерното изсъхване на кожата може да предизвика нейното напукване и разраняване.

Редица физиологични процеси и поведенчески реакции протичат пълноценно единствено при подходяща постеля и подово покритие. При нужда (почистване, контрол, любопитство, изгонване на насекоми, общуване, игра, почесване) кравата трябва спокойно да достига главата си с един от задните крайници. За да извърши това стабилно и спокойно са необходими здрав опорно-двигателен апарат и солидна постеля.

Един малък коментар. Пасищното отглеждане на голяма част от кравите в България е едно предимство. Най-добре, те се чувстват на пасището !

Един малък коментар. Пасищното отглеждане на голяма част от кравите в България е едно предимство. Най-добре, те се чувстват на пасището !

До торохранилището (отделено и добре изолирани), в непосредствена близост до фермата, правят впечатление овални куполи. Не, това не е атомен реактор, телескоп или някаква футуристична сграда. Касае се за модерна биогазова инсталация.

Какво представлява биогазът ? Той се произвежда от бактерии и състои основно от метан 64% и въглероден двуокис 34 %. Енергийната стойност на 1000 литра от него се приравняват на 0,56 литра мазут. В света съществуват десетки милиона биогазови инсталации. Голяма част от тях се намират в непосредствена близост до ферми, използвайки като субстрат-суровина органичните отпадъци от отглежданите животни. Те обезпечават топлата вода, в тях се произвежда и електроенергия. Във време когато алтернативните енергийни източници стават все по актуални, когато опазването на околната среда е проблем от първостепенно значение, добивът на биогаз се превръща в стратегическо производство.

Земя, фуражи, животни, мляко, месо, енергия – така в най-голяма степен производственият цикъл се затваря.

Отпадъците и торът се въвеждат във ферментаторите, където периодически съдържанието им се разбърква.

Отвеждането на биогаза се извършва чрез специална система, след което той се използва като източник на топлина и механична енергия за електрическия генератор.

Системата се управлява от компютър и представлява последна дума на техниката. Моментното състояние на производственият процес и на статуса на отделните звена на системата се визуализират на монитор.

Тъй като биогазът е лесно запалим и избухлив съществуват различни механизми и автоматични стъпала на защита, което в значителна степен оскъпяват съоръжението.

Модерната и безопасна биогазова инсталация представлява скъпо вложение. Изграждането и функционирането на този вид инсталации дори и в най-развитите страни се нуждае от субсидии, осъществявани чрез различни механизми. В случая държавата изкупува получената от биогазовата инсталация  електроенергия на цена 2-4 евроцента по-висока, в сравнение с доставната за фермата цена на местния електроразпределител.

Една малка скрита тайна. Абсолютно непозната за нас. Ръководителят на фермата държи цялото управление на всички животни и процеси в ръката си – малко електронно устройство, в което са запаметени всички данни за всяка една крава, касаещи репродуктивния процес, продуктивност, заболявания, история, необходима дажба и т. н. Същото устройство е в непрекъсната връзка с централен компютър, в който съдържа информация за всички регистрирани крави в Германия. Един ретроспективен поглед назад би могъл да демонстрира например, млеконадоя, лактационната крива, движението на соматичните клетки и т. н.

Горните ограничители направляват движението и положението на тялото на кравата. Те предотвратяват прекаленото навлизане на животното напред в бокса за лежане. След изправяне, те я принуждават да направи крачка назад, като по този начин, дефекацията и уринирането се извършват извън леглото. Според различни автори височината на която се монтират горните ограничители варира от 120 до 160 см. По този начин кравата спокойно ще стои и с четирите си крайника в леглото. По отношение на самото им позициониране – в литературата се препоръчва те да са – 10 см. под височината на холката и 30 см. пред ограничителя за гърдите (предната част на леглото, монтира се вместо високата хранилка, обичайна за България).

Предвид факта, че животните в стадото най-често са с различни размери, на практика най-удачни са флексабилните (еластичните) горни прегради за шията. Фиксираните системи не позволяват необходимите вариации възлизащи между 10 и 15 сантиметра.

Важна предпоствака за по-висока продуктивност е гарантиране на благополучието на животните. Това се постига и с много малки на пръв поглед и незначителни детайли. Пример за това са механизираните четки, монтирани както в старите, така и в най-новите обори. Освен почистване, същите гарантират добри усещания и комфорт на кравите. Съществуват фирми, производителки на различни по вид такива и подобни пособия и аксесоари. 

Почистването на тора се осъществява най-често посредством скреперни устройства.

Фуражът се разпределя и разнася посредством съответната техника.

Концентрираният фураж се дозира индивидуално, в зависимост от физиологичното състояние, продуктивността, възрастта и т. н. За тази цел се използват специалните индивидуални дозатори, в които има електронно устройство, разпознаващо кравите, по носения от тях чип и маркировка.

При подготовката, съхранението и складирането на фуражите във фермата отново правят впечатление методичността, чистотата, усърдието, подредеността, дисциплината. Оказва се, че най-опасният враг на концентратите през зимните месеци са птиците. Против това се предприемат специални мерки !

Във фермите се използват различни модели поилки. Те гарантират непрекъснатото подаване на чиста и прясна вода.

На пътеката към доилната зала се намира дезинфекционната площадка

Доилната зала е типична за вида си, добре поддържана и чиста !

Кравите в Германия се отглеждат предимно свободно боксово. Отделните обори и помещения са разделени в зависимост от възрастовите и технологичните особености на всяка група. Всички животни са прилежно и надеждно маркирани.

По-голямата част от животните са с безупречен външен вид. Екстериорно те  обещават голяма млечност. Средният млеконадой във фермите е около 8000 литра за лактация.

Старите помещения, въпреки че са експлоатирани в продължения на десетилетия, макар и леко похабени, са здрави, добре уплътнени, измазани, винаги добре поддържани, отговарящи на изискванията за отглеждане на животните. Прави впечатление максималното им натоварване.

В конструктивно отношение новите обори са безупречни. Изградени са от олекотени дървени елементи, осветителни тела и техника. На кравите винаги се предлага храна в изобилие. Проблемът в Германия е не да се осигурят фуражи, а как да се накарат животните да приемат повече от тях !

Понякога летните температури дори са доста високи. А жегите са вредни за животните и недоходни за фермерите – млеконадоя и заплодяемостта рязко спадат. Един от начините за редуциране на негативните последствия от прегряването е монтирането на специални вентилатори.

Понякога задните крайници се протягат назад и да навлизат в пътеката. Получава се най-често при неподходяща конструкция и размери на легло. Например твърде агресивни предни ограничители. Това създава рискове за здравословното състояние на двигателния апарат и млечната жлеза. На преден план правят впечатление флексибелните (еластични) горни ограничители.

Общата преценка на животните показва, че има и такива със здравословни проблеми – по-слаби, дори кахектични, с изпъкнали костни израстъци, наранявания, несигурна походка, всичко това свидетелство за недостатъчна енергийна обезпеченост, кетоза, ацидоза.

Макар и редуцирани, копитните проблеми не са елиминирани напълно. Следите от използвани лечебни средства в задната част на стъпалната повърхност са доказателство, че се извършват лечебно-профилактични третирания.

Същото се отнася и до заболяванията на крайниците и опорно-двигателния апарат като цяло

Ветеринарномедицинското обслужване на фермите не е ежедневно. Няма назначен постоянен ветеринарен лекар, който да се грижи за животните. Не остава скрит факта, че част от кравите боледуват от възпалителен процес на матката (ендометрит). Правят впечатление изтеченията от външния полов орган. В зависимост от срока изминал след отелването и формата на еднометрита, цветът им може да бъде червеникавокафяв или бял, гноеподобен. Следи от секрет се установяват по пода и леглата. Маточното възпаление при кравите е една от основните причини за безплодие !

МАТЕРИАЛЪТ ДАТИРА ОТ 2010 ГОДИНА

Оставете коментар